Discipline Duty:- 

Principal

Dr. Vijaya Shridhar

Dr. Dushyant Kumar 

Ms. Neeti Panwar 

Sh. Anil Goel

Sh. Ravi Kumar 

Sh. Raman Thakur 

Sh. Om Prakash 

Sh. Ved Ram

Sh. Jitender